Chính sách Quyền riêng tư

Thông tin được thu thập

Tiktokmp3.net có thể thu thập và lưu trữ thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn vào địa chỉ IP, chi tiết trình duyệt và thống kê sử dụng để cải thiện dịch vụ.

Bánh quy

Có thể sử dụng cookie để tăng cường trải nghiệm người dùng. Người dùng có lựa chọn tắt cookie, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến một số tính năng của dịch vụ.

Liên kết của Bên thứ ba

Tiktokmp3.net có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Người dùng được khuyến cáo xem xét chính sách quyền riêng tư của những trang web này, vì tiktokmp3.net không chịu trách nhiệm về các thực práctice của họ.

Bảo mật

Các biện pháp được thực hiện để đảm bảo an ninh thông tin người dùng. Tuy nhiên, không có nền tảng trực tuyến nào có thể đảm bảo an ninh tuyệt đối, và người dùng nên nhận thức về những rủi ro có thể xảy ra.

Tiết lộ Thông tin

Tiktokmp3.net sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba trừ khi bắt buộc theo luật pháp hoặc để tuân thủ các quy trình pháp lý.

Thay Đổi Chính sách

Chính sách quyền riêng tư có thể được cập nhật, và người dùng được khuyến khích kiểm tra các thay đổi định kỳ.