Terma dan Syarat

Penerimaan Terma

Dengan menggunakan tiktokmp3.net, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat ini.

Penggunaan Perkhidmatan

Perkhidmatan yang disediakan oleh tiktokmp3.net adalah untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial sahaja. Sebarang penggunaan atau penghasilan semula perkhidmatan yang tidak dibenarkan adalah dilarang sama sekali.

Kelakuan Pengguna

Pengguna mesti mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan apabila menggunakan perkhidmatan tersebut. Sebarang penyalahgunaan, penyalahgunaan atau pelanggaran syarat boleh mengakibatkan penamatan akses.

Had Liabiliti

Tiktokmp3.net tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, atau berbangkit yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan tersebut.

Pengubahsuaian Terma

Tiktokmp3.net berhak untuk mengubah suai terma dan syarat ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Adalah menjadi tanggungjawab pengguna untuk menyemak terma secara berkala.