Điều khoản và Điều kiện

Chấp nhận các Điều khoản

Bằng cách sử dụng tiktokmp3.net, bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này.

Sử dụng Dịch vụ

Dịch vụ được cung cấp bởi tiktokmp3.net chỉ dành cho việc sử dụng cá nhân, không có mục đích thương mại. Mọi việc sử dụng hoặc sao chép không được ủy quyền của dịch vụ này đều bị nghiêm cấm.

Hành vi của Người dùng

Người dùng phải tuân theo tất cả các luật và quy định pháp luật có liên quan khi sử dụng dịch vụ. Mọi việc sử dụng không đúng cách, lạm dụng hoặc vi phạm các điều khoản có thể dẫn đến việc chấm dứt quyền truy cập.

Hạn chế trách nhiệm

Tiktokmp3.net không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, tình cờ hoặc phát sinh nào do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ.

Sửa đổi Điều khoản

Tiktokmp3.net có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Người dùng có trách nhiệm xem xét các điều khoản này định kỳ.