ข้อตกลงและเงื่อนไข

การยอมรับข้อตกลง

โดยใช้ tiktokmp3.net, คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้

การใช้บริการ

บริการที่ tiktokmp3.net มอบให้มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ห้ามใช้หรือทำซ้ำบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

การปฏิบัติของผู้ใช้

ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อใช้บริการ การใช้บริการอย่างไม่ถูกต้อง, การใช้งานที่ผิดกฎหมาย, หรือการละเมิดข้อกำหนด อาจ导致การยุติการเข้าถึง

การจำกัดความรับผิดชอบ

Tiktokmp3.net ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง, โดยประการอ้อม, โดยไม่ได้ตั้งใจ, หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการหรือจากไม่สามารถใช้บริการได้

การปรับเปลี่ยนของข้อตกลง

Tiktokmp3.net ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ผู้ใช้มีหน้าที่ตรวจสอบข้อตกลงเป็นประจำ